Dom Dziennego Pobytu II

Mogilno, 15.03.2021 r.

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy otrzymała dofinansowanie unijne na kontynuację prowadzenia placówki opieki – Dziennego Domu Pobytu w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu „Radość Życia” – II edycja”

Dom rozpocznie ponowne funkcjonowanie od kwietnia, zapewniając kompleksowe wsparcie, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, dla 24 podopiecznych m.in. w zakresie wsparcia opiekunów, psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, pozwalające zorganizować czas oraz zaktywizować się społecznie.

Działania rekrutacyjne prowadzone są przez Parafię do 30.03.2021 r.

Wsparciem w projekcie objęte będzie min. 87 osób. W ramach pierwszego turnusu przyjęte zostaną 24 osoby.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne będą w Biurze Parafialnym przy ul. Jana Pawła II 3, a także na stronie internetowej Parafii.

Do udziału zapraszamy mieszkańców Mogilna i powiatu mogileńskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

 • są osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność,

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego – dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
  w rodzinie),
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność sprzężona/intelektualna, osoby z zaburzeniami psychicznymi
  lub całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • wielokrotne wykluczenie społeczne,
 • zamieszkiwanie na obszarach objętych programem rewitalizacji,

Zachęcamy do przekazania informacji o projekcie i kontaktu z Biurem Parafialnym.