Rekrutacja

Mogilno, 01.08.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DDP RŻ.

Formularz zgłoszeniowy opiekun DDP RŻ

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu „Radość Życia” — Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
 2. Projekt realizowany jest przez Parafię Rzymsko-Katolicką Pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (zwane dalej Beneficjentem) w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy (zwane dalej Partnerem) w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 r.
 3. Projekt „Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego, zwany dalej Projektem, realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WKP, czyli Zarządem Województwa/Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 4. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w regulaminie.
 5. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z udzielonego wsparcia.
 6. Opiekun – jest to osoba sprawująca stałą opiekę nad uczestnikiem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.
 7. Siedziba Beneficjenta: Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno
 8. Siedziba Dziennego Domu Pobytu „Radość Życia”: ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno

§ 2
Cele projektu

 1. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost umiejętności 20 opiekunów faktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zamieszkałych w na ternie powiatu Mogileńskiego do 30.06.2020.
 2. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o regulamin organizacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Dom Opieki Dziennej spełni standardy w zakresie ochrony p. poż. oraz standardy określone w § 3 ww. rozporządzenia.

§ 3
Rekrutacja uczestników

 1. Grupę docelową projektu stanowi 40 dorosłych mieszkanek i mieszkańców Miasta Inowrocławia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Grupę docelową stanowią osoby niesamodzielne, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 24 kobiet i 16 mężczyzn.
 2. Przez osobę niesamodzielną rozumie się, osobę, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Czynności dnia codziennego: kąpanie się, ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel, samodzielne jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca.
 3. Uczestnikami projektu będzie:
  • w okresie 01.08.2018-31.07.2019 r., 20 osób niesamodzielnych, które skorzystają ze wsparcia w ramach Dziennego Domu Pobytu oraz 10 opiekunów faktycznych (I nabór),
  • w okresie 01.08.2019 do 30.06.2020 r., 20 osób niesamodzielnych, które skorzystają ze wsparcia w ramach Dziennego Domu Pobytu oraz 10 opiekunów faktycznych (II nabór).

  Wśród uczestników:

  • osoby niesamodzielne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 24 kobiety i 16 mężczyzn,
  • osoby niepełnosprawne niesamodzielne – 10 kobiety i 5 mężczyzn,
  • opiekunowie faktyczni – 17 kobiet i 3 mężczyzn.
 4. Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 5. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch turach. Pierwsza: sierpień 2018 r.
 6. (I nabór), druga czerwiec 2018 r. (II nabór). Podczas każdej tury rekrutacji zrekrutowanych zostanie 20 osób do Dziennego Domu Pobytu oraz 10 opiekunów faktycznych do udziału w warsztatach i doradztwie psychologicznym oraz prawnym.
 7. W przypadku zwolnienia się miejsc w Domu Dziennego Pobytu, przewiduje się przyjmowanie osób z list rezerwowych, a następnie nabór uzupełniający.
 8. Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację decyzję o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych, potwierdzać będą każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby.
 9. W procesie rekrutacji nastąpi weryfikacja kandydatów za spełnienie następujących kryteriów:
  1. obligatoryjne (zero-jedynkowe)

   przynależność do grupy docelowej tj. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkałe na terenie powiatu mogileńskiego – weryfikacja kryterium na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu rekrutacyjnym

  2. kryteria fakultatywne (punktowane):
   • kryterium dochodowe dla osób których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – weryfikacja na podstawie oświadczenia – 50 punktów
   • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – weryfikacja na podstawie oświadczenia lub stosownego zaświadczenia – 2 punkty za każdą kategorię wykluczenia,
   • umiarkowany stopień niepełnosprawności – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 3 punkty
   • znaczny stopień niepełnosprawności – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 5 punktów,
   • niepełnosprawność sprzężona – weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności – 6 punktów,
   • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną – weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenia lekarskiego – 8 punktów,
   • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenia lekarskiego – 10 punktów,
   • korzystanie z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020) indywidualnie lub jako rodzina – weryfikacja na podstawie oświadczenia – 5 punktów ,
   • zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych zgodnie z właściwymi programami rewitalizacji – weryfikacja na podstawie oświadczenia – 3 punkty.

  W przypadku większej liczby zgłoszeń i uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, a następnie takie których opiekunowie faktyczni zgłoszą się do udziału w formach wsparcia przewidzianych dla opiekunów faktycznych.

  W dalszej kolejności zdecyduje kolejność zgłoszeń.

  Na podstawie ww. kryteriów powstanie lista rankingowa oraz rezerwowa.

 10. W przypadku rekrutacji opiekunów faktycznych oprócz kryteriów formalnych:
  • osoba zamieszkująca/pracująca/ucząca się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (oświadczenie),
  • pełnienie funkcji Opiekuna Faktycznego dla uczestnika projektu (oświadczenie);

  zastosowane zostaną następujące kryteria fakultatywne:

  • za zgłoszenie się opiekuna będącego kobietą – 3 pkt.
  • przedstawienie pisemnego uzasadnienia potrzeby wsparcia (możliwość uzyskania od 0 do 15 pkt.);
  • wielokrotne wykluczenie społeczne- premia +1 pkt. za każdą kategorię wykluczenia (wg ustawy z 12.03.2004 o pomocy społecznej);
  • korzystanie z POPŻ – 8 pkt. (oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

  Na podstawie ww. kryteriów powstanie lista rankingowa oraz rezerwowa.

 11. Wnioskodawca przed podjęciem decyzji o przyznaniu os. niesamodzielnej lub jej opiekunom usług opiekuńczych każdorazowo będzie weryfikował indywidualną sytuację materialną i życiową (rodzinną i zawodową).
 12. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku braku możliwości uzyskania pisemnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestnika projektu oraz przyjęcia do wiadomości o przetwarzaniu danych osobowych w postaci własnoręcznie złożonego podpisu zastosowywanie mają poniższe procedury:
  1. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację projektową podpisuje opiekun prawny.
  2. W przypadku osób nieubezwłasnowolnionych, które nie potrafią samodzielnie się podpisać przyjmowana jest następująca procedura:
   1. wyrażenie zgody przez opiekuna osoby chorej, posiadającego upoważnienie notarialne do podejmowania decyzji dotyczących leczenia i postępowania medycznego,
   2. złożenie przez opiekuna osoby chorej adnotacji na formularzu zgłoszeniowym informującej, iż chory nie potrafi się podpisać. Wówczas następuje złożenie oświadczenia poprzez tuszowe odciśnięcie palca na dokumencie w obecności opiekuna i personelu projektu. Przy odcisku palca opiekun wpisuje imię i nazwisko chorego i umieści swój podpis. Złożenie takiego oświadczenia następuje w warunkach umożliwiających kandydatowi skupienie i pełne zapoznanie się z treścią składanych oświadczeń.
 13. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

  Formularz rekrutacyjny wypełniają odrębnie uczestnicy projektu i opiekunowie faktyczni.

 14. Formularze rekrutacyjne są dostępne w siedzibie oraz na stronie Beneficjenta. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą na adresy siedziby Beneficjenta: ul. Jana Pawła II 3, 88 -300 Mogilno .
 15. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na podstawie:
  • informacji zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym oraz załączników,
  • spełnienia kryteriów wymienionych w §3 niniejszego Regulaminu,
  • uzyskaniu największej liczby punktów.
 16. Powstaną niezależne listy rankingowe do udziału w projekcie „Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego, w ramach opieki dziennej oraz na warsztaty i doradztwo dla opiekunów.
 17. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w zadaniu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 18. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub zgłoszonej przez te osoby nieobecności powyżej 10 dni roboczych pod rząd.
 19. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w projekcie zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnieniu dokumentów w sposób kompletny i czytelny.
 20. Z osobami które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana zostanie umowa uczestnictwa.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.

Słownik pojęć

PO PŻ
Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020
osoby korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ)
osoby, otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłku, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m.in:

 1. 1) ubóstwa;
 2. 2) bezdomności;
 3. 3) niepełnosprawności;
 4. 4) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
znaczny stopień niepełnosprawności
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
umiarkowany stopień niepełnosprawności
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
niepełnosprawność sprzężona
O niepełnosprawności sprzężonej mowa jest wówczas, gdy jest ona złożona, podwójna lub wieloraka, bądź też towarzyszy jej dodatkowe kalectwo. Upośledzenie sprzężone występuje u osoby u której stwierdza się dwie lub więcej niepełnosprawności, powodowane jednym lub kilkoma czynnikami endo lub egzogennymi w różnych okresach życia, co dotyczy także okresu prenatalnego.
osoba z zaburzeniami psychicznymi
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby:

 1. chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
 2. upośledzonej umysłowo,
 3. wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym
dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustaw. – dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochod. (na os. samotnie gospodarującą lub na os. w rodzinie) zg. z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.
 1. Dochód nie przekracza 951 zł (150% właściwego kryterium dochodowego) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złotych (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
 2. Dochód nie przekracza 771 zł (150% właściwego kryterium dochodowego) w przypadku osób w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie”.

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

doświadczanie wielokrotnego wykluczenia
To osoby doświadczające wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 są to:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
 9. osoby niesamodzielne;
 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 12. osoby korzystające z PO PŻ.
Osoba niesamodzielna
Osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Czynności dnia codziennego: kąpanie się, ubieranie się i rozbieranie, korzystanie z toalety, wstawanie z łóżka i przemieszczanie się na fotel, samodzielne jedzenie, kontrolowanie wydalania moczu i stolca.

Definicja z projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym:

Oznacza to osobę, w stosunku do której wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem na stopień niesamodzielności, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.

Osoba starsza
Osoba która ukończyła 60 rok życia