Klub Malucha

Klub dziecięcy w Parafii p.w. MBNP w Mogilnie

Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie realizuje od 01.10.2020 r. projekt pn. Klub Malucha „Radość Życia”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany do 30.11.2022 r. 

Nabór ciągły uzupełniający do projektu

Trwa nabór ciągły uzupełniający uczestników do projektu, z którego skorzystać mogą rodzice/opiekunowie dzieci od 1 do 3 lat zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Mogilno. Nabór ciągły prowadzony jest w celu utworzenia listy rezerwowej i na wypadek rezygnacji uczestników lub absencji i innych sytuacji, które spowodują zwolnienie się miejsca w projekcie itp.

Formularze można składać osobiście w Biurze Parafialnym.

„Radość Życia” dla dzieci

W ramach projektu utworzony został, w zaadaptowanym na potrzeby projektu budynku parafii, Klub Malucha „Radość Życia” w Mogilnie.  Klub zapewnia 25 dzieciom w wieku od 1 r. ż. do lat 3 całodzienną opiekę wykwalifikowanej kadry w warunkach zbliżonych do warunków domowych wraz z wyżywieniem. Zajęcia opiekuńcze prowadzone są w formie zabawy z elementami edukacji oraz są wzbogacone o zajęcia dodatkowe takie jak rytmika, gimnastyka korekcyjna czy wydarzenia artystyczne. Wyremontowane na potrzeby projektu pomieszczenia, wyposażone zostały w bezpieczne i estetyczne meble, zabawki, książki oraz pomoce edukacyjne dla dzieci, zapewniające najmłodszym prawidłowy rozwój psychofizyczny.

„Radość Życia” dla rodziców i opiekunów dzieci

W ramach projektu został utworzony klub dziecięcy, jednak istotą projektu jest przede wszystkim ułatwienie rodzicom bądź opiekunom dzieci pogodzenie roli społecznej z życiem zawodowym. Celem projektu jest zwiększenie szans 25 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 r. ż. na znalezienie bądź utrzymanie zatrudnienia.

W czasie, kiedy dzieci są objęte opieką w klubiku, rodzice bądź opiekunowie dotychczas pracujący zyskują szansę na powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a osoby bezrobotne mają możliwość aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy.

Dzięki zapewnieniu opieki nad dziećmi, rodzice stają się bardziej aktywni społecznie i mogą rozwijać się także na płaszczyźnie zawodowej, a tym samym w pełni czerpać radość z życia.

Wartość projektu: 949 875,00 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach Europejskich Funduszy Społecznych 807 393,75 zł

Cel projektu:

Zwiększenie liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Mogilno oraz wzrost szans na znalezienie/utrzymanie zatrudnienia przez 25 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu Gminy Mogilno poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w Klubie Malucha „Radość Życia” w okresie do 31.07.2022 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią rodzice/opiekunowie prawni mieszkający w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Mogilno, w tym:

  1. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu KP,
  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W efekcie projektu zostaną osiągnięte:

a) wskaźniki produktu kluczowe:

  • liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25 miejsc
  • liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 osób

b) wskaźniki rezultatu kluczowe:

  • liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu – 25 miejsc
  • liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 16 osób
  • liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 9 osób