Dom Dziennego Pobytu II

     „Dom jest tam gdzie ludzie są razem”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy realizuje w okresie 
od 01.04.2021 r. do 28.02.2023 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0054/20 
pt. Dzienny Dom Pobytu „Radość Życia” – II edycja

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 87 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu mogileńskiego w ramach 25 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 5 nowych miejsc) w terminie do 28.02.2023 r. 
oraz utrzymanie trwałości 20 miejsc.

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 87
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 87

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 25
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 5

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”. 

Całkowita wartość projektu: 1 928 433,60

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 639 168,56