Dom Dziennego Pobytu I

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie w partnerstwie
z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0057/17 pt. „”Radość Życia”
– Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego.

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 40 osób niesamodzielnych
z terenu powiatu mogileńskiego oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających
w terminie do 30.06.2020 r.

W ramach projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domu Pobytu „Radość Życia”
w Mogilnie 20 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących powiat mogileński.

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Jana Pawła II 3, 88-300 Mogilno.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 082 712,94 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 916 095,90 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DDP RŻ.

Formularz zgłoszeniowy opiekun DDP RŻ

REGULAMIN DDP RŻ

REGULAMIN rekrutacji DDP RŻ

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji

Rekrutacja 2019