Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Św. i Katolickiego Pogrzebu

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I-sza KOMUNIA ŚW.

 • metryka chrztu dziecka

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki również cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunii świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)