New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”

Pierwszy nabór do projektu odbędzie się w terminie: 29.01.2024-08.02.2024.

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET” realizowany jest w okresie od 02.10.2023 r. do 02.04.2025 r. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ponadnarodowymi (z Hiszpanii i Włoch) oraz w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt jest bezpośrednio finansowany ze środków UE w ramach Social Innovation+ Initiative.

Projekt adresowany jest do 48 młodych ludzi z grupy NEET (osoby, które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, w tym w szczególności do osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, tj. osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych na rynku pracy i niezarejestrowanych jako bezrobotne, a także młodzi ludzi, którzy ze względu na niepełnosprawność fizyczną lub umysłową nie mogą znaleźć pracy przez długi czas (długotrwale bezrobotny – bezrobotny powyżej 12 miesięcy).

Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji z rynkiem pracy i integracji społecznej młodych ludzi z grupy NEET poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników, w tym szkolenia zawodowe i wyjazd zagraniczny w celu odbycia m.in. stażu zawodowego u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli szansę na:

  • zdobycie praktycznych kompetencji w zakresie umiejętności interpersonalnych i pracy w środowisku wielokulturowym,
  • zdobycie lub udoskonalenie kompetencji językowych (w dwóch językach),
  • podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych,
  • zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wsparcie w projekcie obejmie

  1. Przygotowanie do mobilności: przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu na mobilność, w tym szkolenia językowe i zawodowe, warsztaty, spotkania indywidualne, przygotowanie kulturowe i integracja z grupą.
  2. Mobilność: odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Hiszpanii lub Włoszech, kontynuacja szkolenia językowego, wycieczki turystyczno-kulturoznawcze, spotkania ze społecznością lokalną.
  3. Wsparcie uczestnika po powrocie z mobilności: wsparcie w wejściu na rynek pracy, w tym pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, spotkania z pracodawcami.

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział w projekcie. Uczestnikowi przysługuje:

  • w ramach wsparcia w kraju: komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
  • w ramach pobytu za granicą: pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia, zakwaterowanie i drobne kieszonkowe (na wyżywienie, transport lokalny itp.).

Więcej informacji na stronie:

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/ptebydgoszcz/?locale=pl_PL