Ogłoszenie o rekrutacji

Mogilno, 02.08.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy opiekun DDP RŻ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DDP RŻ.

Regulamin rekrutacji

Rusza nabór I tury uczestników projektu pn.: „Radość Życia”- Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 10.08.2018 r. i potrwa do 24.08.2018 r . Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W ramach pierwszego naboru zrekrutowanych zostanie 20 osób – podopiecznych Dziennego Domu Pobytu.

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu mogileńskiego, którzy spełniają poniższe kryterium:

 • są osobami niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*,

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to:

 • dochód na członka w rodzinie poniżej progu ustawowego – dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) zgodnie z ust. o pomocy społ. z dnia 12.03.2004 r.,
 • osoby korzystające z PO PŻ,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność sprzężona/z zaburzeniami psychicznymi/intelektualna/z całościowymi zaburzeniami rozwoju doświadczanie wielokrotnego wykluczenia,
 • wielokrotne wykluczenie społeczne,
 • zamieszkiwane na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w lokalnym programie rewitalizacji.

Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie odpowiednich zaświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną instytucje lub oświadczeń, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Do projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych Domu, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty rozwijające umiejętności opieki, a także konsultacje indywidualne.

W ramach pierwszego naboru zrekrutowanych zostanie min. 10 opiekunów.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu, rekrutacji uczestników oraz dokumenty dostępne są w Biurze Parafialnym przy ul. Jana Pawła II 3 w Mogilnie (Biuro funkcjonuje w dni robocze, w następujących godzinach: poniedziałki 18:30 – 19.00, wtorki, czwartki, piątki: 15.00 – 17.00, środy: 9.00 – 11.00), a także na stronie internetowej Parafii.

Nabór do II tury naboru projektu odbędzie się w 2019.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w partnerstwie przez Parafię Rzymsko-Katolicką PW. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

*jako osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:

 1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. Osoby niesamodzielne;
 10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. Osoby korzystające z PO PŻ.