Do połowy pełna czy do połowy pusta?

Taki dobry sprawdzian na dziś. A można byłoby go robić codziennie. O poranku, po przebudzeniu przeczytać rodowód Pana Jezusa, zrobić sobie samemu ten sprawdzian. Jaki?

Na kogo z tej całej listy imion zwracasz dziś uwagę? Na Rut, która pozostała przy swej teściowej mimo tego, że już nie miała (jako wdowa) takiego obowiązku? Na Zorobabela, który po powrocie z niewoli babilońskiej zajął się sprawą odbudowy świątyni w Jerozolimie? Na Józefa, męża Maryi?

A może na Tamar – niejednokrotnie uznawaną za kobietę lekkich obyczajów? Dawid – mający krew na rękach od ciągłych wojen i znany z ukrywanego związku z Batszebą…?

Kogo dziś poszukujesz w tym rodowodzie, we własnej rodzinie i własnym otoczeniu? Przykładu do naśladowania czy ludzkich błędów i grzechów do wytykania?

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Oto Słowo Pańskie.