Dom Dziennego Pobytu

Szanowni Państwo,

Parafia PW. Matki Bożej Nieustającej Pomocy otrzymała dofinasowanie unijne na utworzenie placówki opieki – Dziennego Domu Pobytu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Radość Życia” – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu mogileńskiego, informuję o planowanej rekrutacji podopiecznych. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat mogileński. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje m.in.
korzystającym z wdrażanego na terenie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŽ).

Działania rekrutacyjne prowadzone będą przez Parafię w okresie od 10.08.2018 r. do 24.08.2018 r. W ramach pierwszego naboru zrekrutowanych zostanie 20 osób (kolejny nabór również dwudziestoosobowej grupy planowany jest w 2019 roku).
Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących Mogilno i powiat mogileński. Niesamodzielność osób, które mogą być przyjęte do projektu objawia się np. ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność.

Działania w projekcie kierowane będą również do opiekunów podopiecznych Domu, więc zapraszamy także do udziału najbliższe otoczenie osób, które będą uczestnikami projektu. Dla opiekunów przewidziane są warsztaty rozwijające umiejętności opieki, a także konsultacje indywidualne.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu i rekrutacji uczestników dostępne będą w Biurze Parafialnym przy ul. Jana Pawła Il 3, a także na stronie internetowej Parafii.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, w przypadku zgłoszenia do projektu osób korzystających z PO PŻ nt. udzielanego im w ramach PO PŻ zakresu wsparcia, w celu wyeliminowania ryzyka jego powielenia.

Uprzejmie proszę również o upowszechnienie informacji o możliwości udziału w projekcie w Państwa instytucji. W tym celu w załączeniu przekazuję dokumenty rekrutacyjne projektu.

Łącząc wyrazy szacunku,

Ks. Paweł Lewandowski

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DDP RŻ.

Formularz zgłoszeniowy opiekun DDP RŻ

REGULAMIN DDP RŻ

REGULAMIN rekrutacji DDP RŻ

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji